Projekti

Projekti

PROJEKT “MALA POMOĆ ZA VELIKE MAME”

Aktivnosti ovog programa obuhvaćaju u najvećoj mjeri obitelji djece s teškoćama u razvoju. Kako su u takvim obiteljima uglavnom najviše opterećene majke, cilj projekta je da im se u jednom dijelu olakša posao brige o djetetu/djeci, a s druge strane osigura pomoć u obavljanju kućanskih poslova, kako bi se s više energije i strpljenja mogle posvetiti djetetu/djeci.

Na taj način će se očuvati kvaliteta obiteljskih odnosa koji su nerijetko narušeni upravo zbog činjenice da se majke fizički i emocionalno iscrpljuju na tim posloima. Program će osnažiti roditelje i u smislu bolje kontrole negativnih emocija vezanih uz stanje njihovog djeteta i njih samih. Obuhvaćaju se obitelji koje same nose teret brige za svog člana obitelji s invaliditetom , koji ne mogu koristiti druge oblike pomoći, te im omogoćiti mali odmak od svakodnevnice koju nosi život sa osobom s invaliditetom.

Program financira Hrvatski zavod za zapošljavanje putem sektora Javni rad.

 

“TATA-MATA UČENJE”

Projekt “Tata-mata učenje” namijenjen je učenicima sa specifičnim teškoćama u učenju kojeg djelomično financira Varaždinska županija. Omogućuje djeci i mladima s teškoćama u razvoju individualizirani pristup svakoj teškoći, pronalaženje i usvajanje jedinstvene adekvatne tehnike učenja kao i pristupa učenju u svladavanju školskih obaveza i gradiva, usvajanje radnih navika, unapređenje znanja s ciljem socijalne ntegracije te usvajanja vještina potrebnih za što samostalniji život i rad. Program se odvija kroz grupne edukacijsko-savjetodavne radionice za djecu i mlade te njihove roditelje odnosno obitelji, učitelje i stručne suradnike; individualni rad; radnu terapiju; psihodijagnostiku; idividualno savjetovanje i pomoć u učenju te psihoterapiu poremećaja uzrokovanih neuspjehom u školi. “Tata-mata učenje” odvija se svaki utorak i petak u terminu od 16:00-18:00 sati.

 

“UZ TEBE SAM”

Projekt pružanja usluge osobne asistencije, program se bazira na pružanju usluge osobnog asistenta osobi sa najvišem stupnjem invaliditeta, s ciljem povećanja njene socijalne uključenosti i samostalnosti. Opći cilj programa je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije.

Specifični ciljevi programa su povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života te poticati što veću samostalnost i neovisno življenje osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta odnosno poticati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, njihovim zapošljavanjem kao osobnih asistenata.
Pomaganjem u svakodnevnim zadacima unaprijedit će se kvaliteta života osobe s invaliditetom, dok će ju se istovremeno poticati na samostalno obavljanje određenih zadataka. Projekt se financira  iz Europskog socijalnog fonda.

 

“KREATIVNE IGRAONICE”

Kreativne igraonice namijenjene su djeci s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom, ali i djeci i mladima bez teškoća. Uz stručno vodstvo, kroz terapiju igrom koja je moćni terapijski sustav za osobni rast i razvoj; kroz razvoj i integraciju senzomotoričkih vještina; kroz učenje i druženje radi se na socio-emocionalnom razvou djece i mladih te stvaranju pozitivne slike o sebi, toleranciji i prihvaćanju razlika, razvijanju i poticanju prijateljstva među djecom i mladima, razvijanju interesa te usmjeravanje i poticanje na usvajanje radnih navika u skladu s dobi. Kreativna igraonica odvija se svaki ponedjeljak od 17:00-18:30 sati.

 

“VJETAR U LEĐA”

Opis programa aktivnosti

  1. „Kluba smijeha“- radionica namijenjena roditeljima/starateljima djece s teškoćama u razvoju ili ponašanju (ADHD i dr.), roditeljima mladih osoba s invaliditetom, mladima s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju; usmjerene na učenje o tehnikama relaksacije i nošenja sa negativnim emocijama (kontrola stresa, ljutnje, bijesa…), predavanja o poremećajima u razvoju i ponašanju sa svrhom boljeg upoznavanja sa spektrom poremećaja kako bi se naučilo odabirati ispravne obrasce ponašanja. Aktivnost jednom tjedno u trajanju od sat i pol za vrijeme cijelog trajanja programa. Nositelji aktivnosti su Marina Kereša, spec. psihologije, psihoterapeut i Jasenka Barković, prof. psihologije, psihoterapeut. Planiran broj učesnika po radionici je 15.

Financiranje radionica je predviđeno od 4-12 mjeseca 2020.

 

  1. Likovne i kreativne radionice za djecu

Likovna i kreativna radionica – namijenjena je djeci u ritmu održavanja jednom tjedno u trajanju od sat i pol, za vrijeme cijelog provođenja programa. Osmišljena je s ciljem socijalizacije djece, poticanja razvoja komunikacije i imaginacije te razvijanja osjećaja vlastite vrijednosti i samopouzdanja, kao i razvoja motorike te koordinacije. Usmjerena je  prema kvalitetnom provođenju vremena i zabavi djece. U sklopu aktivnosti bit će zastupljenje velik broj likovnih tehnika (kolaž, tempere, bojice, glinamol) Ujedno će se koristiti ekološki prihvatljiv i recikliran materijal s ciljem poticanja ekološke svijesti. Nositelj aktivnosti bit će kreativni stručnjak Korina Ban.

O nama

Udruga je osnovana 2007. godine u cilju savjetovanja, edukacije, promicanja, razvitka i unapređenja psihofizickih sposobnosti djece, mladih, roditelja i drugih odraslih osoba, osoba sa oštećenjima CNS-a, osoba sa neuromotornim poremećajima, osoba sa imunosistemskim bolestima i dr.

Facebook